Ogra­ni­cze­nie ekspor…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Ogra­ni­cze­nie eksportu

(@gzohop)
Nowy użyt­kow­nik

Witam

Mam pyta­nie czy falow­nik T5-G3 jeśli ma pod­łą­czo­ny licz­nik dtsu666, mógł­by na pod­sta­wie danych z licz­ni­ka odda­wać wię­cej ener­gii do tej fazy któ­ra ma w danym momen­cie naj­wyż­sze zuży­cie?
Czy od stro­ny tech­nicz­nej moż­li­wy jest tyko rów­no­mier­ny roz­kład na fazy?
Wiem że coś takie­go potra­fią robić falow­ni­ki goodwee, więc raczej nie ma tutaj ogra­ni­czeń od stro­ny prawnej?

Pozdra­wiam

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 08/04/2023 8:21 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam ser­decz­nie.

Falow­ni­ki ONGRID — strin­go­we nie posia­da­ją takiej funkcji.

Taką funk­cję posia­da­ją falow­ni­ki hybry­do­we H3 oraz AIO.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 11:27 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro