Notifications 
Cle­ar all 

T6

(@irmir)
Nowy użyt­kow­nik

Witam, mam T6 stke (7KWp na 2 stringach)podłączoną i skon­fi­gu­ro­wa­ną z licz­ni­kiem Chint 666.Oprucz tego jesz­cze 2 inne falow­ni­ki 1f (1.8 KWp  i 2 KWp)i teraz taki objaw jak wszyst­kie pra­cu­ją to na foxie jest np Pac-4100W (wytwarzanie)i Pex ‑6000W (export) ale jak wyła­cze te 2 falow­ni­ki to na foxie pod­no­si się Pac do 5500W i spa­da Pex do założ­my 4000W .Dla­cze­go po wyłą­cze­niu tam­tych falow­ni­ków wzra­sta pro­duk­cja na foxie? jakieś ogra­ni­cze­nie mocy czy zła kon­fi­gu­ra­cja z licznikiem.

Dzie­ku­je za pomoc.

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 10/04/2023 3:17 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam.

Pro­szę o kon­takt z ser­wi­sem na ser­wis@fox-ess.pro
Spraw­dzą usta­wie­nia i zwe­ry­fi­ku­ją np. miej­sce mon­ta­żu CHINTa.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 11:33 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro