Zasi­la­nie pom­py cie…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Zasi­la­nie pom­py cie­pła ‑pod­grza­nie wody użytkowej

(@bartek69)
Nowy użyt­kow­nik

Cześć, pyta­nie moje doty­czy kwe­stii prze­wo­du sygna­ło­we­go (?), bez­po­ten­cja­ło­we­go, któ­ry dawał by pom­pie znak, że może pod­grzać wode w ukła­dzie cwu. Pom­pa ma takie złą­cze pyta­nie jak to zre­ali­zo­wać od stro­ny inwer­te­ra? Cho­dzi o zmak­sy­ma­li­zo­wa­nie zuży­cia wypro­du­ko­wa­nej energii.

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 17/04/2023 12:15 am 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam ser­decz­nie.

Ta funk­cja ( HEMS ) jest dostęp­na w ste­row­ni­ku roz­sze­rzo­nym FoxTO­UCH (Nale­ży go zak­tu­ali­zo­wać).
https://static.fox-ess.pro/upload/eco_MULTI_FOXAIR_Fox_Touch_DTR_PL_wydanie_1_6_905da1ca7c.pdf

Aby funk­cja mogła dzia­łać potrzeb­ne jest urzą­dze­nie, któ­re ją włą­czy np. PV Moni­tor. Ten z kolei posia­da­jąc infor­ma­cje z licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go CHINT o nad­pro­duk­cji włą­czy funk­cję HEMS w FoxTO­UCHu i zosta­nie uru­cho­mio­na pom­pa w celu np. prze­grza­nia CWU lub bufora.

Zatem aby reali­zo­wać tą funk­cję potrze­bu­je­my:
- regu­la­to­ra FoxTO­UCH
- sys­te­mu PV Moni­tor lub podob­ne­go
- licz­ni­ka inte­li­gent­ne­go do współ­pra­cy z PV Monio­to­rem lub innym np. CHINT.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 11:17 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro