Awa­ria foxesscloud …
 
Notifications 
Cle­ar all 

Awa­ria foxes­sc­lo­ud 23.04.2023

(@lurbanski)
Nowy użyt­kow­nik

Dzień dobry, wczo­raj 23.04.2023 nastą­pi­ła awa­ria foxes­sc­lo­ud. Nie­ste­ty po przy­wró­ce­niu stro­ny nie ma żad­nych sta­ty­styk z poprzed­nich dni. Czy te sta­ty­sty­ki zosta­ną przywrócone ?

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 24/04/2023 7:09 am 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam ser­decz­nie.

Jeśli do tej pory nie wró­ci­ły wszyst­kie dane pro­szę o kon­takt z ser­wi­sem na ser­wis@fox-ess.pro poda­jąc numer seryj­ny falownika.

Zosta­nie to spraw­dzo­ne z R&D.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 11:07 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro