Spraw­ność Falownika…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Spraw­ność Falow­ni­ka hybry­do­we­go H3‑8.0‑E

(@lukaszj)
Nowy użyt­kow­nik

Dzień dobry

zain­sta­lo­wa­łem Falow­nik hybry­do­wy z maga­zy­nem ener­gii H3‑8.0‑E.

Falow­nik ma 8Kw jaka jest jego spraw­ność kie­dy pane­le pro­du­ku­ją tyl­ko np. poło­wę 4kw albo 3kw?

Czy spraw­ność w tym mode­lu zale­ży od mocy? W inter­ne­cie są sprzecz­ne infor­ma­cje a w doku­men­ta­cji nie znalazłem.

Czy poni­żej 70% ener­gii dostar­cza­nej jest mniej­sza sprawność?

 

Pozdra­wiam

Łukasz

 

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 16/08/2023 3:27 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro