Notifications 
Cle­ar all 

[Roz­wią­za­ny] Błąd 25 OCP FAULT

 boko
(@boko)
Nowy użyt­kow­nik

Witam spo­łecz­ność 

insta­la­cja z dwo­ma falow­ni­ka­mi, T25 i T20

mam pro­blem z T20 

wyłą­cza się i poja­wia się błąd OCP FAULT 

napię­cia w mone­cie wyłą­cze­nia L1 247V, L2 247V, L3 247,5V  

falow­nik T25 nigdy takie­go błę­du nie wyświetlił, 

wszyst­kie połą­cze­nia sprawdzone

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 10:59 am 
Topic Tags
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam ser­decz­nie.

Pro­szę o kon­takt z ser­wi­sem na ser­wis@fox-ess.pro poda­jąc numer seryj­ny falownika.

Jeśli jest ONLINE zosta­nie spraw­dzo­ny i zaktualizowany.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 11:01 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro