brak histo­ri produk…
 
Notifications 
Cle­ar all 

brak histo­ri pro­duk­cji pradu

(@dano2002)
Nowy użyt­kow­nik

Witam w kwiet­niu 2023 roku padly serve­ry i do dzi­siaj nie mam histo­ri pro­duk­cji falow­ni­ka , od 23 kwiet­nia doklad­nie zga­dza sie tyl­ko cal­ko­wi­ta pro­duk­cja , do  6 maja mia­lo wszyst­ko wro­cic do nor­my a tu nic nie wro­ci­lo , czy jest szan­sa ze stra­co­ne dane wro­ca czy przepadly .

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 12/05/2023 5:56 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam ser­decz­nie.

Pro­szę o kon­takt w tej spra­wie z ser­wi­sem na ser­wis@fox-ess.pro poda­jąc numer seryj­ny falownika.

Sytu­acja zosta­nie sprawdzona.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 11:02 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro