Pobór prą­du z sieci…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Pobór prą­du z sieci.

(@grzesieks5)
Nowy użyt­kow­nik

Witam ser­decz­nie. Od pra­wie dwóch tygo­dni mam zało­żo­na insta­la­cję wraz z maga­zy­nem ener­gii 10kw. Falow­nik FOXX ESS H3‑6.0E.
Moje pyta­nie brzmi czy nor­mal­ną sytu­acja jest pobór prą­du z sie­ci mimo iż insta­la­cja pro­du­ku­je i bate­rie są nała­do­wa­ne ? Dzień w dzień na eLicz­ni­ku Tau­ro­na poka­zu­je pobór po 3–4kw na dobę. A prze­cież po to chy­ba jest maga­zyn żeby nie pobie­rać.
Pro­szę o odpo­wiedź. Pozdrawiam.

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 06/05/2023 2:59 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam ser­decz­nie.

Pro­szę o kon­takt z ser­wi­sem na serwis@fox-ess.pro poda­jąc numer seryj­ny falownika.

Zosta­ną spraw­dzo­ne usta­wie­nia, aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia i zwe­ry­fi­ko­wa­ne np. miej­sce mon­ta­żu licz­ni­ka CHINT.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 11:05 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro