Ste­ro­wa­nie mocą czy…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Ste­ro­wa­nie mocą czyn­ną w falow­ni­kach FoxESS — ogra­ni­cze­nie mocy wyj­ścio­wej, funk­cja P(U)

DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin

Ist­nie­ją trzy moż­li­wo­ści ste­ro­wa­nia mocą czyn­ną falownika:


1. Sztyw­ne usta­wie­nie mocy wyj­ścio­wej falow­ni­ka na okre­ślo­nym pozio­mie (0 — 100 %)

W celu akty­wa­cji tej funk­cji nale­ży wejść w usta­wie­nia falow­ni­ka oraz wybrać funk­cję “Acti­ve­Po­wer­Con­fig”. Następ­nie w polu “Acti­ve­Po­wer­Li­mit” wpi­su­je­my war­tość mocy wyra­żo­ną w %, z jaką chce­my aby nasz falow­nik pra­co­wał mak­sy­mal­nie. Zakres od 0 do 100 % mocy zna­mio­no­wej falownika.
 
 
2. Ogra­ni­cze­nie mocy czyn­nej przez falow­ni­ka za pomo­cą licz­ni­ka Chint DTSU666 — funk­cja “0 export”

 

Do uru­cho­mie­nia tej funk­cji nie­zbęd­ny jest mon­taż inte­li­gent­ne­go licz­ni­ka ener­gii DTSU666.
Opis oraz kon­fi­gu­ra­cja licz­ni­ka ener­gii zosta­ły umiesz­czo­ne w innym wąt­ku: https://forum-foxess.pro/community/foxess-konfiguracja-falownikow/opis/#post-251

 

 

 

3. Ste­ro­wa­nie mocą czyn­ną w funk­cji napię­cia na zaci­skach gene­ra­to­ra — funk­cja P(U)
 

W celu unik­nię­cia cał­ko­wi­te­go wyłą­cze­nia się MWE na sku­tek zadzia­ła­nia jego zabez­pie­czeń nad­na­pię­cio­wych wymo­gi zawar­te w nor­mie EN50549‑1:2019–02 oraz w IRiESD zale­ca­ją akty­wa­cję try­bu reduk­cji mocy czyn­nej w funk­cji napię­cia P(U), któ­ry powi­nien akty­wo­wać się      po wyczer­pa­nia moż­li­wo­ści regu­la­cji napię­cia poprzez tryb Q(U) ( https://forum-foxess.pro/community/foxess-konfiguracja-falownikow/moc-bierna-w-falownikach-foxess/#post-168). Funk­cja P(U) nie może powo­do­wać szyb­kich zmian i oscy­la­cji wyj­ścio­wej mocy czyn­nej PAC.

W ramach testów wyko­ny­wa­nych przez uczel­nię AGH w Kra­ko­wie, nasze falow­ni­ki zosta­ły spraw­dzo­ne pod kątem dzia­ła­nia tej funkcji.

 

W celu kon­fi­gu­ra­cji falow­ni­ka, nale­ży wejść jego usta­wie­nia oraz wybrać opcję “AcPo­wer­Down­Con­fig”.

Dzia­ła­nie funk­cji zosta­ło przed­sta­wio­ne na cha­rak­te­ry­sty­ce poniżej:
 
 

“Start­po­int” — to rze­czy­wi­ste napię­cie począt­ku obni­ża­nia war­to­ści zna­mio­no­wych napię­cia AC.

“Spe­ed” —  ozna­cza 100%Pn (mocy znamionowej).

“PUMo­de­En­try­De­lay” — to punkt zatrzy­ma­nia napię­cia AC, przy któ­rym nastę­pu­je zatrzy­ma­nie obni­ża­nia war­to­ści zna­mio­no­wej mocy. War­tość jest zawsze rów­na 1/10  rze­czy­wi­ste­go napię­cia. Na przy­kład w usta­wie­niu domyśl­nym 26,5 ozna­cza 265 V.

“Back­spe­ed” — ozna­cza punkt zatrzy­ma­nia obni­ża­nia war­to­ści zna­mio­no­wych. “20” ozna­cza 20% Pn (mocy znamionowej).

 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 29/09/2022 3:42 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro