FoxESS moduł WIFI, …
 
Notifications 
Cle­ar all 

FoxESS moduł WIFI, SMART LAN pro­blem z pod­łą­cze­niem do route­ra mar­ki Huawei — rozwiązanie!

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Na route­rach mar­ki Huawei w szcze­gól­no­ści mode­lach b525B315 oraz pokrew­ne,

może być włą­czo­na blo­ka­da unie­moż­li­wia­ją­cą wysy­ła­nie dany z moduł WIFI, LAN na ser­wer foxes­sc­lo­ud.com.

Aby modu­ły pra­wi­dło­wo dzia­ła­ły z tego typu route­ra­mi, nale­ży zalo­go­wać się na stro­nę kon­fi­gu­ra­cyj­ną route­ra (wpi­su­je­my adres IP nasze­go route­ra w pasku adre­so­wym i logu­je­my się na router), następ­nie wcho­dzi­my w zakładkę:

Zaawan­so­wa­ne” 

 
Z menu po lewej stro­nie wybie­ra­my: Zabez­pie­cze­nia -> Usta­wie­nia DMZ i kli­ka­my w napis “Typ adre­su IP
 
 
Na kolej­nej plan­szy, zazna­cza­my typ adre­su IP na: “IPv4
 
 
Poja­wi się komu­ni­kat i kli­ka­my “Potwierdź” 
 
 
Goto­we, może­my wylo­go­wać się ze stro­ny kon­fi­gu­ra­cyj­nej route­ra, od tej pory nasz moduł WIFI lub SMART LAN będzie wysy­łał dane na ser­wer foxes­sc­lo­ud.com a w apli­ka­cji będą aktu­al­ne dane z pro­duk­cji falownika. 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 10/05/2022 11:46 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro