Pobie­ra­nie raportu …
 
Notifications 
Cle­ar all 

[Przy­kle­jo­ny] Pobie­ra­nie rapor­tu z pra­cy falow­ni­ka Fox ESS przez użyt­kow­ni­ka i insta­la­to­ra — INSTRUKCJA FoxC­lo­ud 2.0

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Instruk­cja pobie­ra­nia rapor­tu z pra­cy falow­ni­ka Fox ESS przez użyt­kow­ni­ka i insta­la­to­ra —  FoxC­lo­ud 2.0

 

UWAGA: Plik jest w for­ma­cie *.CSV.

Poni­żej znaj­du­je się link do tema­tu z instruk­cją, jak prze­kon­wer­to­wać plik do for­ma­tu, któ­ry będzie otwie­ra­ny w apli­ka­cji Excel:

https://forum-foxess.pro/community/foxess-monitoring-falownikow/eksport-danych-z-foxcloud-do-pliku/#post-216

 

 

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 21/05/2024 2:34 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro